otrdiena, 2017. gada 20. jūnijs

un ja nu Viņš atprasa?

Ījaba dzīves momenti bieži vien tiek apspriesti visādos veidos, gan upura gan iedomības, cietēja lomā, gan laba piemēra lomā, ... var teikt, ka Bībelē minētā Dieva saruna ar sātanu varētu liecināt, ka Ījabs labi pazina savu Kungu. Skatoties no šī skatu punkta, un vērojot Ījaba izteiktos vārdus, var redzēt, ko viņš izsaka un domā, cik saprot un cik tālu ir dzīvojis atklāsmē par Dievu. / Uz ko tad vēl bezgodim cerēt, kad Dievs pārgriež viņa dzīvības pavedienu un atprasa viņa dvēseli? / Ījaba 27:8 / Tā nav pirmā reize, kur Svētā Grāmata apraksta šādu principu. Kad kāds kungs gatavojās doties ceļā un saviem kalpiem izdalīja pa talentiem, attiecīgi 1, 2 un 5, pats tūlīt aizceļodams. / Mateja 25:14-28 / Atgriezies, tas pieprasīja norēķinu. Lai kas mums tiktu dots, katram ir noteikts uzdevums un atkarībā no savas uzdrīkstēšanās un iekšējās zināšanas, mums jāizmanto tas, kas mums ticis dots. Kā katrs pavada šo savu dzīvi, bieži vien tas ir atkarīgs no mūsu izvēles. Tavā priekšā, katru dienu, stāv labās un ļaunās izvēles. Ko izvēlēsies tu? Tā ir tava izvēle. Dzīvību vai nāvi? Es tiešām nezinu, kāda izskatīsies šī atmaksas stunda un ko no mums katra mūsu Kungs sagaida, bet... Ījaba sirdsapziņa bija pilnīgi tīra tā lūgšanu un upuru dēļ. Šodien, gan no mums tādi upuri kā Ījabam, netiek prasīti, toties tai pat laikā, mēs zinām, kas no mums katra tiek prasīts.FOTO: 03/09/2016 Spain / Road to Muxia

piektdiena, 2017. gada 16. jūnijs

Iziet cauri Jordānas ūdeņiem / Visi ir piedzimuši iznākot no ūdens

Es nerunāju par gēnu tehnoloģijām, mutācijām un parastajiem cilvēkiem nezināmiem eksperimetiem, tāpat arī par pieņemtiem nepopulāriem lēmumiem. Jo, .. Neviens vēl nav piedzimis neizejot peroidu, kas pavadīts mātes ķermenī, ūdenī, pilnīgi iegremdēts. Un neviens apzinīgi mums nav prasījis piekrišanu par piedzimšanas formātu, vietu un laiku. Tāpat ir ar garīgo piedzimšanu. Jā, Bībelē ir saruna ar jautājumu: Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? / Jāņa 3:4 / Nē, neviens nevar un nav vajadzīgs tiešā nozīmē atkal piedzimt caur mātes miesām. Bet ikviena garīgā piedzimšana ir noteikta bez mūsu atļaujas par vietu, laiku un veidu. Bet skaidrs ir tas, ka tu "atdzimt no jauna" vari tikai pilnīgi iegremdējoties. Pārveidojoties un atjaunojoties prātā. Ūdens ir simbols, upe ir dzīvības simbols, kas aizskalo veco un kad esi saņēmis sevī atbildi, tad esi gatavs tapt kristīts. Kas tic un top kristīts, tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. / Marka 16:16 / . Tāpat kā Jēzus tapa kristīts Jordānas krastā. / Mateja 3:13 /

FOTO: Nosa Señora da Barca Church and the Pedra da Abalar in Muxia / Spain / 2016

ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs

SĀLS & GAISMA


Sāls. Esiet kā derīga sāls ar šīm neaizvietojamām un neatjaunojamām īpašībām. No kurienes tad ir radies šis vārds un kam tas ir rakstīts. Tas patiesi ir rakstīts. Rakstīts īpašā grāmatā, kuru lasīt ir iespējas daudziem. Grāmata, kura nodrukāta eksemplāros vislielākajā skaitā un valodās uz planētas zeme. Grāmata, kā jebkura grāmata ir rakstīta, lai iedvesmotu, lai stiprinātu, lai atbalstītu, paceltu, veidotu un mainītu. Bet tā nav vienkārša grāmata. Tā raksta pagātnē, šodien un nākotnē vēl kas tik būs. Visiem, kas notic tā dos spēku iet tālāk, meklēt tālāk. Tā kļūs par gidu un, iespējams, tavu labāko draugu un ceļa biedru ikdienas aizņemtībā, rūpēs un apkārt notiekošajās problēmās. Kas atzīst, tas kļūst par gaismas bērnu. Protams, tā ir metafora. Viss, kas uzrakstīts ir līdzība. Tas ir stāsts no vēstures, tā ir vis senākā liecība par cilvēku. Ja noticēsi, vari kļūt līdzīgi derīgs kā sāls. Tam piedēvēto īpašību dēļ. Senajos laikos, kad ledusskapji bija retums, tik saule un sāls palīdzēja saglabāt stipro ēdienu. Iesālīt gaļu, lai ēdiens neaizietu postā. Tāpat ir ar sāli metaforā. Ja esi noticējis, tad vari būt tas, kurš dzird un patur un izmanto. Bet otrā pusē var palikt tas, kurš dzirdējis un gājis tālāk un vējš aizdzinis labo domu, vai putns izknābājis sēto sēklu, kas kritusi uz akments. Jo, labā augsne tikai spēj paturēt, saistīt, izmantot un dot ražu. Kura sirds kā akmens, tā meklē kādu, bet pati nespēj baroties, tā izdeldē visu, tā nepietur aizvēju, bet izdeldē kā uz pannas, katru, kas tur nokļuvis, tā nesaudzē, nelolo un nepiesedz. Sālītā maltīte pabaro izsalkušo pēc dienas, pēc mēneša, gada, ja vajag. Sālij, patiesībā, ir liela loma pie mums. Un gaisma. Tie iet kopā, bet par to kādu citu dien.

FOTO: Graphic Art Construction / June / 2017

sestdiena, 2017. gada 10. jūnijs

Tava drošā vieta


Apzināties un saprast, ka katram sevī ir mūsu drošā vieta, kas ir mūsu telts, kas celta starp svešiniekiem, starp nezināmā, starp apstākļiem, starp visu, kas var mūs ietekmēt. Nepieciešams sargāt to, lai kā Ijaba grāmatā rakstīts par bezdievjiem, - Viņa teltī dzīvos kaut kādi, kam ar viņu nav nekāda sakara.. / Īj. 18:15 / Nepieļauj ienaidniekam postīt, izsaimniekot, valdīt, zagt un mānīties ar to, kas pieder tev vienam, ko Dievs ir tev devis, lai tu sargātu un vairotu. Shalom lai tavā namā, visi, kas Dieva iemīlētie!

FOTO: Wonder land / June / 2017 / Latvia

piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

SALT AND LIGHT

Salt and light are images used by Jesus in the Sermon on the Mount, one of the main teachings of Jesus on morality and discipleship. ... But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. Matt 5:13-16. 
Salt metaphorically to signify permanence, loyalty, durability, fidelity, usefulness, value, and purification.
Sāls un gaisma ir tēli, ko Jēzus izmanto kā vienu no svarīgiem māceklības un morāles pamatprincipiem. Ja sāls zaudē savu sālīšanas funkciju, tad kā to atdabūt atpakaļ, lai tas varētu sālīt? Tas vairs nav nekam derīgs un ir ārā izmetams, ļaudīm ar kājām saminams. Mateja 5:13-16. Te izteiktas Jēzus cerības un gaidas no mācekļiem. 

Sāls simboliskā nozīme- pastāvība, lojalitāte, izturība, uzticība, lietderība, vērtība, attīrīšanās.

FOTO: 2017