ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris

Mazgāts, šķīstīts, dedzināts, tā tapis tīrs

Ja sātans tev atgādina par pagātni, tad tu atgādini viņam par viņa nākotni. Kā piemēru es gribu ņemt metālu. Pastiprinot kādu konkrētu materiāla īpašību, mēs kaut ko iegūstam, bet kaut ko arī zaudējam. Metāla sastāvam palielinot oglekļa saturu, palielinās stiprība, bet samazinās plastiskums un sametināšanas iespējas. No sastāva mainās tādas īpašības kā elastīgums, karstumizturība, magnetizēšanās, izturība pret koroziju, ietekme metināšanas procesā u.c. īpašības. Konkrētas īpašības var izmantot konkrētās situācijās, piemēram, zinot to, varam izmantot iegūto materiālu, piemēram šādi: vispārējās nozīmes konstrukcijām, sliedēm, auto detaļām, plakaniem izstrādājumiem, ķirurģiskajiem instrumentiem, traukiem virtuvei, izlietnēm vai kur citur. Ar to es gribētu uzsvērt, ka katrai kategorijai ir savs metāls, kuru var izmantot vislabāk tieši šim konkrētajam mērķim, panākot maksimāli izmatojamu efektu, pielietojot relatīvi maz laika, darba un enerģijas. Bībele bieži apraksta šķīstīšanu, attīrīšanu, kausēšanu, dedzināšanu, mazgāšanu un pat metožu pielietošanu vairrākkārt, pat septiņkārt. Konkrētais biežums ir atkarīgs no individuāla gadījuma, domājams līdz panākts noteiktais vēlamais rezultāts. Tāpat svarīgas ir sastāvdaļas, kas maina visu materiālu, - maz rauga, kas maina visu mīklu, vērmeles, kas samaitā, dara rūgtu vai nelietojamu. / Lai nekāda rūgta sakne, augsti izaugusi, jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti. Ebr 12:15 / Inde, kas saindē visu ūdeni, sāls, kas dod saglabāšanas un uzturēšanas īpašības; tāpat mūsu sirdis, kas bojājas dāvanu dēļ un līgavas kleita, kas grēka dēļ iegūst traipus.
Viens no atzīmējamiem akcentiem slēpjas tajā, ka Dievam ir svarīgi Viņa cilvēki. Jo Viņš Sev - Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. Titam 2:14/ Mērķis ir Viņa valstībā kļūt par tādiem, kas dara labus darbus. Par mums, es domāju par tiem, kurš atdarījis sirdi un noticējis. Ne tiem, kam tas nav bijis svarīgi. Mēs katrs esam gājuši cauri rūdīšanas, mazgāšanas, sārmju procesiem, un esam viennozīmīgi gatavi un gatavojušies kaut kam tieši un konkrēti īpaši uz šo brīdi. Katram cilvēkam ir Dieva plāns un mērķis uz šīs zemes. Kāds ir gājis cauri dziedināšanai no kādas slimības vai atkarības, lai otram ar to varētu caur vārdiem un līdzsaprašanu atbalstīt. Kāds ir gājis cauri zaudējumiem, gan bērnu gan mantas, pat visas iedzīves. Kāds ir atdzimis no jums un atstājis veco dzīvi, līdz ar to ir kvalitatīvs piemērs jaunai dzīvei. Kādam ir izdevies piedot bērniem, kad tie pametuši tevi un atstājuši vienu savās rūpēs. Tā, dēļ attīrīšanas, kļūdami dedzīgi labos darbos, citus nenosodīdami, jo saprasdami kam paši cauri reiz katrs no mums gājuši. Es pieļauju, ka viens no labiem piemēriem ir pazudušā dēla atgriešanās stāsts. Ne jau vienkārši atgriezties mājās, bet kalpot. Stāsts pats par sevi norāda, ka dzīvē ir svarīgi kādam piederēt un būt pie kāda, kuram kalpot, kur atgriezties, kāda mīlestības atgriezeniskā saite, ko akceptējam savai dzīvei. Ne vienmēr tā ir mūsu izvēle, kam kalpot, bet mūsu akcepts, otra pieņemšana, ka mums apkārt ir kāds, kuram mēs varam kalpot, kuru mīlēt. Fakts, ka arī Bībele atstāj šo stāstu neizstāstītu līdz galam, neuzrāda termiņus, bet tas arī ir tāds Dieva mīlestības modelis, Viņš ļauj mums augt un ļauj domāt, analizēt, ne visu iedod gatavu. Ir lietas, kurās arī Viņš nemaz nevar palīdzēt, ir kas tāds, kas nav izdzenams no mums, tas ir lepnums. Tā ir mūsu atbildība. Katrs vārds un situācija ko radām, arī ir mūs izvēle. Mēs esam sava Radītāja atspulgs, ar iespēju izmainīt šo mirkli, pateikt ko labu vai aizliegt sevī ko sliktu, tā izdarot labu šajā momentā un mainot nākamo sekundi, kas stāv mūsu priekšā, mainot otra sejas izteiksmi ikdienas spogulī. Mainām mirkli uz labu, kad nekritizējam viņa kļūdas, bet palīdzam tik ārā no iestrēgušās situācijas. Mums ir spējas pat atdzīvināt kritušos, domāju, redzamāks spēks ir vārdiem paceļot iekšēji morāli nogurušos un kritušos. Iedodot cerību ar jaunu informāciju, kam paši esam gājuši cauri. Dieva Vārds atklāj mums Dieva dabu, ka pat runājot mirušo kauliem, tie ir spējīgi atjaunoties. Tas ir izteikts līdzībā, varbūt uz šo nav brīdi nav svarīgs akcents, vai tie bija kapi, vai viņš garā redzēja mirušos cilvēkus, kas ir kā auksta neatdzimusi cilvēka sirds, kas ticības skatījumā skatoties tas ir miris cilvēks. Dievs pavēlēja Ecehiēlam runāt uz kauliem. Un redzi, pēc laika : (..) tā saka Dievs Tas Kungs: redzi, Es atvēršu jūsu kapus un izvedīšu jūs, Mana tauta, no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Israēla zemē Eceh 37 / Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrauzts gars izkaltē kaulus Sal pam 17:22 / Ir dzirdētas daudzas liecības par to, ka mēs kā cilvēki, pat ticīgie, esam pieņēmuši Dievu pēc kaut kāda apveida un formas, bet nonākot savā situācijā un ieklausoties Gara balsī, ir saņēmuši atbildi – bet Es neesmu tāds kā tu domā. Ne bargais, vai soģis, tiesnesis, upura pieprasītājs, kontrolieris, vai vagars, policists vai kāds pavēlnieks. Jā, Viņam ir sava griba, sava teikšana un sava pasaule, bet tā ir mīlestības, piedošanas, žēlastības un otrās, trešās, piektās un septītās iespējas pasaule. Es ticu, ka tā ir mīlestības Dieva pasaule, kurā mums ir iespēja ieiet. / Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu 1 Pēt 4:8/ Lai ko mēs darītu, mēs jau esam radīti Dieva mīlestībā, katram ir sevī resursi ar Dieva mīlestību, ir tikai tā jāizmanto. Izmanto iespēju piedot otram katru slikto vārdu, draugam piedot katru nepiepildīto solījumu vai slikto uzvedību, katru neizteikto aprunu pieskaitīt kā uzvaru sev, ka neesi to atgādinājis otram kā viņa nepilnību. Uzskaiti pie sevis un nelielies otram un arī, ja tas izdodas, uzslavē sevi par to. Sauksim to par vienkāršo iesākumu mīlestības mācībai citam pret citu, ka tādā veidā samazinām savus paša nepieļautos grēkus, vairodami mīlestību tā piepildīdami Rakstu pamācību.
Vēl kāds no momentiem, kas nav atstājams ignorēšanai ir kailums. Lai sabojātu kleitu atkal attīrītu, tā jānovelk, tādā veidā kļūstot kailiem. Šeit, domājams, tas pirmkārt darāms ne fiziski, un Dieva, sevis un tā cilvēka priekšā pret kuru veikts kāds noziegums. Tikai atklājot otram savu nodarījumu, mēs caur piedošanu atkal varam iegūt tīras drānas, tīru sirdi, jaunu iespēju. Nomazgājuši, kas simboliski apzīmē lūgšanas, nožēlu, asaras, kas tikpat kā veļas mazgāšanas sārmi notīra visas vainas. / Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Atkl 3:18 / Tā teikt, nebaidies, ka esi gājis cauri procesiem, esi dedzināts, trulināts, berzēts, dauzīts, sists, mazgāts, un atkal dedzināts. Tas viss, lai tu uz šo dienu iegūtu to kvalitāti, lai dzirdētu šo vārdu, kas uz tevi runā- atgriezies, mosties, Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi. Jes 60:1-2 /. Caur procesiem iedami, tikuši pie iespējas iegādāties zeltu no paša pirmsākuma Radītāja, kas simboliski nozīmē- gudrība, patiesība, taisnīgums, slava.


Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu 1 Pēt 4:8 / Lai nekāda rūgta sakne , augsti izaugusi, jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti Ebr 12:15 / Jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Jk 3:2 / Bet papriekš Viņam daudz jācieš un jātop šās cilts atmestam Lk 17:25 / Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai Mt 26:28 / Arī no sapratīgiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti, vētīti un garīgi tīrīti līdz dienu beigām, jo Dieva noliktais pēdējais laiks vēl nav klāt. Dan 11:35 / Daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti, un pārbaudīti, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi, un tie to nesapratīs, bet sapratīgie to sapratīs. Dan 12:10 / Tā Kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudrabs, kas septiņkārt šķīstīts Ps 12:7 / Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. Titam 2:14 / Jo Viņš ir kā zeltkaļa kausētāja uguns un kā veļas mazgātājas sārms Mal 3:2 / Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Atkl 3:18/ 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru